• Startsida


Sofia Modigh - ny ordförande!

Sofia Modigh valdes till ny ordförande för NSO och Länsnykterhetsförbundet på årsmötena.

- Ännu ett steg är taget på vägen mot den beslutade fusionen av organisationerna. Vi ska vara en sammanhållande kraft av våra medlemsorganisationer. Civilsamhällets organisationer spelar stor roll för såväl det uppsökande, stödjande, förebyggande och rehabiliterande arbetet för såväl missbrukare som anhöriga, säger nyvalde ordförande Sofia Modigh.

Den nya styrelsen kan du se på följande sida.


 

Årsmöte i NSO, den 30 maj 2017, kl. 18.00 på Klara södra, här nedan finns handlingara till mötet.

Föreläsning av Gunnar Bergström Svensk narkotikpolitik 2016
https://www.youtube.com/watch?v=jp-rCY58jnE&feature=em-upload_owner

Nerikes Allehanda, 5 maj 2017: 
Debatt idag 04.00  Ökad narkotikadödlighet beror på läckage från vården 
 
DEBATT  Samhällets stöd för att förebygga och förhindra missbruk och beroende av narkotika är och har varit otillräckligt. A och O i det förebyggande arbetet är den primära och sekundära preventionen. Det handlar om vad som är möjligt att göra innan sjukdomen uppkommer och vad som kan göras på ett mycket tidigt stadium av sjukdomen. Den tertiära preventionen däremot handlar om vad som kan göras när sjukdomen redan har permanentats. Nu överger myndigheter och sjukvård på löpande band de primära och sekundära insatserna i preventionen. Det är en av sanningarna bakom den starkt ökade narkotikarelaterade dödligheten.  
Sverige har unika och väldokumenterade erfarenheter av viss typ av skadebegränsande insatser (harm reduction). I mitten av 1960-talet genomförde socialstyrelsens föregångare Medicinalstyrelsen ett sådant försök. Under två års tid tillät myndigheten ett experiment som gav ett antal beroendeläkare möjlighet att skriva ut narkotika (främst amfetamin, morfin med flera) på recept till narkomaner som injicerade narkotika i venerna på sig själva. Det var en försöksverksamhet, som innebar att narkomanerna kunde få legal narkotika billigt. Det slutade i en katastrof. Unga narkomaner rekryterades mycket snabbt under denna period. Det finns dokumenterat i doktorsavhandlingar vid Karolinska Institutet. Samma myndighet, nu med namnet Socialstyrelsen, är tillbaka med en liknande tankegång. Myndigheten vill nu utöka vad man kallar LAR, det vill säga underhållsbehandling, där läkare förskriver läkemedel, som klassats som narkotika, till narkomaner.  
Professor Lars Gunne startade underhållsbehandling i slutet av 1960-talet i Sverige, men då endast med Metadon (opiatgruppen). Gunne hade studerat metoden (som inte leder till drogfrihet utan till livslångt beroende av narkotikaklassade läkemedel) i New York. I Sverige omgavs behandlingen med godtagbar restriktivitet. Verksamheten sköttes bra och noggrant och var aldrig föremål för kritik. Unga narkomaner fick inte Metadon, bara patienter som under lång tid hade genomgått flera olika behandlingar med misslyckat resultat. 
År 1976 besökte jag DAYTOP, en stor och välrenommerad katolsk behandlingsinstitution i New York. Chefen, Msgr. William B. O’Brien, påtalade då den frikostiga förskrivningen av Metadon i New York som ett stort problem, eftersom mycket av denna vara hamnade i illegal gatuförsäljning. Man måste ha ett restriktivt sätt att förskriva detta för att det ska fungera utan stora problem, sade O’Brien till mig. Och det var precis vad vi hade i Sverige. 
sedan 2005 har socialstyrelsen i Sverige starkt utökat möjligheterna för läkare att skriva ut inte bara Metadon utan också buprenorfin (Subutex) och andra opioider. Därmed har den svenska beroendemedicinen kommit i samma svåra läge som uppstod i New York på 1970talet. Forskning vid Karolinska Institutet, Centrum för klinisk neurovetenskap, har visat att det är från 2005 och framåt som dödligheten bland narkomaner har ökat. Forskningen visar också att det är opioiderna, det vill säga Metadon, buprenorfin med flera läkemedel, som förorsakar den ökade dödligheten bland narkomaner. Det är definitivt inte en ökning av dödlighet på grind av heroin. Den ligger på samma nivå som tidigare. 
Nerikes Allehanda, 5 maj 2017: 
Den ökade dödligheten måste därför ses som ett resultat av socialstyrelsens förändring av restriktionerna för förskrivning av dessa läkemedel. Bland annat ges allt yngre missbrukare dessa mediciner. Socialstyrelsen har inte lärt sig av sina tidigare misstag. Nu vill man ännu mera expandera den behandlingsverksamhet som har lett till en kraftigt ökad dödlighet bland narkomanerna, så kallad harm reduction.  
Generaldirektörerna, Olivia Wigzell i socialstyrelsen, och Johan Carlson i folkhälsomyndigheten, föreslår nu i en gemensam debattartikel i DN (27/4) som första punkt för att få ned den höga narkotikadödligheten en utökad tillgång till underhållsbehandling. Ska vi ha mera av det som läcker ut på marknaden och skapar den höga dödligheten bland narkomanerna? Hur står det till i dessa myndigheter? 
Varför Folkhälsomyndigheten under sin nya ledning helt har övergivit det förebyggande perspektivet och nu vill ägna sig åt ett antal meningslösa och skadliga vårdinsatser tillhör det outgrundliga. Trots att fler dör av Metadon och buprenorfin som till stor del läcker ut från sjukvården, vill myndigheten bygga ut underhållsbehandlingen mera och ge patienterna ytterligare möjligheter att ta hem läkemedlen. 
Ingen av dessa myndigheter, som bland annat har till uppgift att utreda orsakerna till den narkotikarelaterade dödligheten, tar upp det faktum att hela ökningen av dödsfallen har skett på grund av förskrivning av receptbelagda opioidläkemedel och läckage till gatuförsäljning. Tillgängligheten, som bakomliggande orsak till dödligheten, berörs inte alls i myndigheternas nya utspel. 
Rolf Bromme sjukvårdspolitiker (L)  
www.na.se  
 

Fakta om terrorister som använt Cannabis, länk till pdf dockument.

kommande seminarier
2017

Kunskapsbrist del 1-5

Mer att läsa om Cannabis samt inbjudningar till föreläsningar
Filmen ljusmanifestationen 2015


Med vänlig hälsning
Rolf Bromme
Gullrisvägen 27
194 68 Upplands Väsby
Tel 08-590 846 93
Mobil 072-198 94 60
E-mail: rolf.bromme@liberal.se

Valter Sundkvists utbildningsstipendium för ungdom”
Stipendium för ungdom inom nykterhetsrörelsen i Stockholm:
I samband med NSO:s dåvarande mångårige sekreterare och kassör, Valter Sundkvists 75-årsdag den 21 september 2004, beslutade NSO:s styrelse 2004 att ett ungdomsstipendium på 500 kronor inrättas i Valter Sundkvists namn att utdelas varje år på NSO:s årsmöte till en ung medlem i någon av NSO:s medlemsorganisationer, högst 25 år gammal, att användas för utbildning. Den som får stipendiet åläggs att inkomma till NSO med kort redogörelse för utbildningen så snart utbildningen har genomförts. NSO:s styrelse har beslutat att ungdomsstipendiet ska delas ut till minne av Valter Sundkvist även efter hans bortgång.
Regler för ungdomsstipendiet:
A/ Stipendiet kan sökas av medlem, högst 25 år gammal, i någon av NSO:s medlemsorganisationer senast den sista mars det år stipendiet ska utdelas.
B/ Förslag på stipendiat kan lämnas av styrelsen i någon av NSO:s medlemsorganisationer senast den sista mars det år stipendiet ska utdelas.
C/ NSO:s styrelse beslutar vem som ska tilldelas stipendiet efter förslag från NSO:s arbetsutskott.
D/ Ungdomsstipendiet ska användas för utbildningsändamål som uppges i ansökan av ungdomsmedlem eller förslag från styrelsen i medlemsorganisation.
E/ Stipendiet är normalt på 500 kronor eller annan summa som NSO:s styrelse särskilt beslutar om och utdelas till stipendiaten vid NSO:s årsmöte eller vid annat tillfälle som NSO:s styrelse särskilt beslutar om.
F/ Stipendiet kallas ”Valter Sundkvists utbildningsstipendium för ungdom”.
NSO:s styrelse har beslutat att stipendiet skall utdelas med 1 000 kronor år 2015.
Stockholm den 31 mars 2015
Rolf Bromme
ordförande